Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Whistleblowerordning

CASAs whistleblowerordning

I CASA accepterer vi ikke brud på lovgivningen eller vore egne interne regler. Derfor har vi en whistleblowerordning, hvortil grove overtrædelser kan rapporteres.

Indberetning til whistleblowerordningen kan foretages af CASAs medarbejdere, kunder og leverandører ved mistanke om følgende forhold begået af medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i CASA eller andre med tilknytning til CASA:

  1. Økonomisk kriminalitet såsom bestikkelse, tyveri, bedrageri, underslæb eller overtrædelse af konkurrencelovgivningen.
  2. Væsentlige brud på miljølovgivning eller arbejdssikkerheden.
  3. Vold, trusler, chikane eller diskrimination.

Whistleblowerordningen kan således ikke anvendes til forseelser såsom utilfredshed med lønniveauet, overtrædelser af retningslinjer for rygning og alkohol, mobning på arbejdspladsen, samarbejdsvanskeligheder eller andre HR-relaterede personalesager.

Anmeldelse til whistleblowerordningen skal ske elektronisk ved at udfylde og indsende online anmeldelsesblanketten her på siden.

Alle ikke åbenbart grundløse indberetninger behandles af den ansvarlige for whistleblowerordningen, og indberetninger afgivet i god tro vil aldrig få negative konsekvenser for afsenderen.

Hvis indberetningen omhandler én eller flere konkrete medarbejdere, vil de blive underrettet om, at der er sket en indberetning. Desuden vil de omhandlede medarbejdere få oplyst:
– formålet med behandlingen af indberetningen
– hvem der får adgang til indberetningen
– eventuel adgang til indberetningen og ret til at kommentere oplysninger deri
– at indberetningen kan videregives til politiet og andre offentlige myndigheder

I forbindelse med undersøgelse af indberetningen kan det være nødvendigt at kontakte personer i eller uden for CASA. Enhver kontakt er fortrolig, og de involverede personer må ikke videregive sådanne oplysninger, medmindre det er påkrævet ifølge lovgivningen.

Indberettede oplysninger slettes, så snart det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne, herunder når undersøgelserne eller en eventuel politisag er afsluttet, eller hvis indberetningen falder udenfor whistleblowerordningens område.

Udfyld alle (obligatoriske) felter og klik på indgiv indberetning

Anonymitet
Ønsker du fuld anonymitet, skal du IKKE angive information om din identitet.
Vælger du at at give CASAs ansvarlige information om dine personlige oplysninger, bedes du udfylde nedenstående personoplysninger:

Persondata

CASA A/S er dataansvarlig for whistleblowerordningen.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen af ovenstående oplysninger om strafbare forhold er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, idet det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, der klart overstiger hensynet til den registrerede. Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige personoplysninger er CASAs legitime interesse i behandling af indberetningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Overførsel af personoplysninger
Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, herunder enheder i CASA-koncernen, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser.

Registrerede personers rettigheder
Personer, der er blevet registreret oplysninger om i forbindelse med whistleblowerordningen, herunder den indberettede person, kan anmode om indsigt i de registrerede personoplysninger for at kontrollere nøjagtigheden deraf og berigtige urigtige, ufuldstændige eller forældede oplysninger.

Fremsætter en registreret person anmodning om indsigt, udleveres som udgangspunkt information om, (i) hvilke personoplysninger, der behandles om vedkommende, (ii) formålet med behandlingen, (iii) kategorierne af modtagere af oplysningerne, (iv) det forventede tidsrum for oplysningernes opbevaring, og (v) eventuel tilgængelig information om kilden til oplysningerne.

Retten til indsigt gælder dog ikke i tilfælde, hvor personens interesse i at få kendskab til oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser. Den indberettede person har ikke ret til at modtage oplysninger om identiteten på en person, som i god tro har foretaget indberetning, eller andre faktiske oplysninger end dem, der har med ham/hende at gøre, medmindre andet udtrykkeligt følger af lovgivningen.

Desuden har registrerede ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen af den registreredes personoplysninger. Derudover har registrerede ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af den registreredes oplysninger, hvis nødvendigt. Under visse omstændigheder kan den registrerede også anmode om, at CASA udleverer en kopi af vedkommendes personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Du har endelig ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K eller kontakte Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.

Spørgsmål vedrørende CASAs whistleblowerordning?

Michael Storgaard
COO

+45 75627900
mst@casa-as.dk